Skip to main content

Walters Bildelar AB:s integritetspolicy

I denna integritetspolicy för Walters Bildelar AB förklarar vi hur Walters Bildelar AB, med registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556336-9981, hanterar personuppgifter. Denna policy gäller Walters Bildelar AB med dotterbolag då personuppgifter kan komma delas i koncernen.
Vi använder information som vi samlar in, eller som du som kund, anställd eller leverantör lämnar till för dessa huvudsakliga skäl:

● För att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot leverantörer eller kunder använder vi t.ex. kontaktuppgifter som vi samlar in genom avtal eller på annat sätt.

● För att kunna svara på frågor eller synpunkter som inkommit genom e-post från anställda i andra företag eller från kunder behöver vi behandla e-post, namn och eventuella andra personuppgifter som lämnats genom e-postmeddelandet.

● För att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss genom exempelvis bokföringslagen behöver vi lagra räkenskapsinformation under föreskriven tid.
För denna hantering av dina personuppgifter är Walters Bildelar AB personuppgiftsansvarig. Du hittar uppgifter för hur du kontaktar oss under rubriken “Kontaktuppgifter” nedan.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter:

Våra principer
Walters Bildelar AB driver verksamhet inom bilskrotning, demontering och handel med bildelar. Att behandla användardata i enlighet med gällande regler och på ett säkert, effektivt och värdeskapande sätt är av central betydelse för att förtroende för såväl kunder som för våra anställda och partners. Att skydda den enskilda användarens integritet är avgörande för att behålla deras förtroende och utveckla de långsiktiga relationer som vi eftersträvar. Walters Bildelar ABs ledning är ansvariga för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och på ett sätt som förvaltar individernas förtroende.

Personuppgifter vi samlar in
Walters Bildelar AB samlar in uppgifter för att uppfylla avtal med våra leverantörer, partners, anställda och arbetssökande samt för att ge bästa möjliga service till dig som kund. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du oss direkt i samband med vår ansökningsprocess, kontakt via brev, e-post eller inom affärsrelaterad relation.

Telefonkunder:
De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss över telefon kan vara:
Namn, Adress, Personnummer (vid fakturering), Telefonnummer, E-post, Registreringsnummer, Kontonummer

Kunder som handlar över disk. De uppgifter vi samlar in från dig som handlar i våra butiker kan vara:
Registreringsnummer, Namn, Adress, Personnummer (vid fakturering), Telefonnummer, E-post, Kontonummer

Kunder som lämnar in sin bil för skrotning:
Registreringsnummer, Kontonummer

Vi samlar in personuppgifter i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans av varor.
  • Hantera eventuella garantiåtaganden
  • Förenkla köpprocessen för återkommande kunder
  • Lämna information om våra varor och tjänster samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon.
  • Ge dig relevant och anpassad information i nyhetsbrev.
  • Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.
    • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
    • Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra tjänster.

Du kan göra val angående uppgifter Walters Bildelar AB samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion eller motsvarande, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen. De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Walters Bildelar AB, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss.

Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke.
Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med aktörer som utför tjänster för vår räkning så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.
Walters Bildelar AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part såsom andra bildemonteringar inom Märkesdemo, samarbetspartners samt supportpersonal i våra IT-system. Tredje part får använda uppgifterna i Märkesdemos centrala kundregister för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order och garantiärenden. Recopart AB, orgnr 556663-6261 är personuppgiftsansvarig för det gemensamma kundregistret i DemoMax.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Vi delar även information med aktörer som vi anlitat för att tillhandahålla kundservice, support eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster då de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
2. skydda våra kunder och anställda, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök.
3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter och funktioner, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Walters Bildelar AB, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Walters Bildelar AB kommer vi inte att själva undersöka en individs privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.
Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till produkter och funktioner från tredje part vars integritetspolicyer skiljer sig från Walters Bildelar ABs. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter och funktioner behandlas dina uppgifter enligt deras respektive integritetspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Hur du administrerar dina rättigheter enligt Dataskyddslagen för Walters Bildelar AB kan du läsa om i avsnittet “Kontakta oss”.

Dina individuella rättigheter
Walters Bildelar AB följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

● Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
● Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.
● Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
● Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
● Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Säkerhet för dina personuppgifter
Walters Bildelar AB använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från otillåten tillgång, oönskad förändring samt förlust av data. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddas dessa uppgifter med kryptering. Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter
Personuppgifter som hanteras av Walters Bildelar AB lagras i den centrala kunddatabasen för affärssystemet DemoMax. Kunddatabasen delas av de i Märkesdemo ingående bildemonteringarna. Se www.markesdemo.se/info för information om vilka bildemonteringar som ingår i sammanslutningen.
Kunduppgifter kan även lagras i det äldre affärssystemet Fenix. Kunddata är då endast synlig för de inom Walters.
Kunduppgifter sparas även i Bildelsbasen.se. Vänligen läs mer på deras hemsida.

Om vi, av skäl som vi redogör för i avsnittet “Anledningar till att vi delar dina personuppgifter” skulle överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land, d.v.s. land utanför EU/EEA, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Vi kommer att använda EU:s standardklausuler som lämpliga säkerhetsåtgärder där det är möjligt.

Vårt bevarande av personuppgifter
Walters Bildelar AB bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna, funktionerna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

● Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna, tjänsterna och funktionerna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas, tjänsternas och funktionernas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.
● Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.
● Har du godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.
● Har Walters Bildelar AB juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Cookies och liknande teknik
För information om vilka cookies waltersbil.se använder och hur, se vår cookie policy.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla användarfeedback och ändringar i våra produkter, tjänster och funktioner. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs i avsnittet “Ändringshistorik”. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Walters Bildelar AB använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna integritetspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Walters Bildelar AB skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss
Har du frågor, alternativt om du vill komma i kontakt med Walters Bildelar ABs Dataskyddssamordnare, skicka då e-post till anders@waltersbil.se.

Ändringshistorik
Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Integritetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra produkter, tjänster och funktioner från den dagen kommer att vara föremål för den nya Integritetspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

September 2022: Ytterligare uppdateringar och ändringar för att policyn på ett tydligare sätt skall reflektera hur vi bedriver vår verksamhet och i samband med det behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du begär att få dessa uppfyllda, överföring av personuppgifter till tredje land och för att vara mer koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna integritetspolicy.

Du når oss på:

Walters Bildelar AB
Skogstorp 402
311 91 Falkenberg

anders@waltersbil.se